Welcome to Koms' Home Site !

 

 

 

Home
About Me
My Interests
My Publications
Favorites
Photo Gallery
Downloads

 

   

 


      Hi! My name is Komitas. I'm glad to see you  in my home page.

I think you will find a lot of  interesting  things here.  Let's go.

P.S. You can always write me, if you have any questions,

I will answer you in any case...


   

ºñÏÇÝù áõ ñÏÇñ ÇÝÓ Ó³ÛÝ Ý ï³ÉÇë,

 

¸éÝñÁ ³ó~ù...³ñáõÝ ¿ ³ÉÇë...

 


²ÙÝ ëÇñ³Ñ³ñ ÙÇ ³Ý³ëïÕÍ ¿..

γñ¹³óù ï³ññ"³Ý³ëïÕÍÝñÇ" áñÍñÁ, 

áñáñÝóÇó ß³ïñÇÝ ÙÇáõó ¸áõùª ÇÝùÝñ¹ ׳ݳãáõÙ ù...

 P.S.ºÃ ¹áõù ¿É áõÝù ³Ý³ëïÕÍáõÃÛáõÝÝñ ϳ٠Ïáõ½Ý³ÛÇù 

ÇÝã-áñ ÙÏÇ ³Ý³ëïÕÍáõÃÛáõÝÁ ïëÝÉ ³ÛëïÕ, áõÕ³ñÏù 

ÇÝÓ ¨ ë ³ÛÝ ëÇñáí Ïï³Õ³¹ñÙ ÇÙ ¿çáõÙ...Ò½ ѳٳñ...


P.S. If you can't see this page in correct form,

please download Times Armenian font


 

                                        [ Home ] About Me ] My Interests ] My Publications ] Favorites ] Photo Gallery ] Downloads ]

This site was last updated 03/01/04

 

Click To Sign In My Guestbook !                                                                              Site statistics from 18.11.2002

 

Hosted by uCoz